Wedergeboorte Becoming a living spirit

Wedergeboorte Becoming a living spirit

F du Toit

2019

Drie stappe word met die geestelike gebeure van die wedergeboorte uitgebeeld: 1. Ontvang die evangelie en bekering vind plaas; 2. Sterf en staan op IN Christus tydens die doop; en Ontvang die Heilige Gees en dra die vrug van die Gees.

Inhoud

 • 1. Wat gebeur by die wedergeboorte van die mens?
 • 2. Wie is die bron van die Ewige Lewe?
 • 3. Die doel van die nagmaal in die lewe van ‘n gelowige.
 • 4. Doping met die Heilige Gees

Neem kennis dat skrifgedeeltes in hierdie leesstuk uit THE AMPLIFIED BIBLE aangehaal word, behalwe waar anders gemeld.

1.   Wat gebeur by die wedergeboorte van die mens?

Hoekom moet die mens weer gebore word?

Wanneer Nikodemus na Jesus toe gaan in die nag om met Hom te praat, vra hy die vraag wat vandag nog deur kulture heen gevra word: Hoe is dit moontlik vir die mens om weer gebore te word? Jesus antwoord hom dan met die woorde in

Johannes 3:3: ”Jesus answered him, I assure you, most solemnly I tell you, that unless a person is born again, he cannot ever see (know, be acquainted with, and experience) the kingdom of God.” AMP

Die antwoord op die vraag: “Hoekom moet ‘n mens weer gebore word?” is duidelik in die antwoord wat Jesus vir Nikodemus gee; die mens moet weer gebore word sodat dit vir die mens moontlik word om deel te word van die koninkryk van die lewende God.

Daar is ‘n natuurlike wêreld en ‘n geestelike wêreld. In die natuurlike wêreld word die

vroulike liggaam die kanaal waardeur ‘n mens op die aarde kan verskyn nadat hy/sy gebore is. Die natuurlike geboorteproses begin met konsepsie, waarna die siel en gees ‘n liggaam (verskyningsvorm) ontvang waardeur dit sal kan kommunikeer en groei nadat die klein mensie deur die geboortekanaal beweeg het en in die natuurlike wêreld gebore word. In die geestelike wêreld vind ook ‘n geestelike geboorteproses plaas. Dit word beskryf in die res van Jesus se gesprek met Nikodemus:

John 3:6 “What is born of the flesh is flesh, and what is born of the Spirit is Spirit.” AMP

Jesus verduidelik hier vir Nikodemus dat wedergeboorte ‘n geestelike gebeurtenis is en nie ‘n fisiese gebeurtenis nie.

 Hoe is dit moontlik vir ‘n mens om weer gebore te word?

“… I say unto you, except a grain of wheat fall into the ground and die, it abideth alone; but if it dies, it bringeth forth much fruit. He that loveth his life shall lose it; and he that hateth his life in this world shall keep it unto eternal life.” John 12: 24-26

( Lees gerus ook die gelykenis van die saaier in die volgende gedeeltes: Matteus 13:1-23, Markus 4:1-20 en Lukas 8:4 -15)

In die gelykenis van die saaier word die saad gelyk gestel aan die Woord (evangelie) van God. Dit is duidelik dat nie almal wat die evangelie hoor, die vrug voorbring soos wat dit bedoel was nie. Dit sal interessant wees om die woord vrug hier te assosieer met

weergeboorte (die term “vrug van die baarmoeder” is immers die assosiasie met die geboorte van ‘n kind).

Hierdie gelykenis dui drie stappe aan: 1. Die saad word gesaai; 2. Die saad sterf in die grond en bring ‘n nuwe verskyningsvorm voort; 3. Die plant dra vrug.

Dieselfde drie stappe kan met die geestelike gebeure van die wedergeboorte uitgebeeld word: 1. Ontvang die die evangelie en bekering vind plaas; 2. Sterf en staan op IN Christus tydens die doop; en 3. Ontvang die Heilige Gees en dra die vrug van die Gees.

Onderskryf die Skrif elders ook hierdie waarheid?

Die geestelike wedergeboorteproses begin by konsepsie. Wat is die gebeure wat in die geestelike wêreld geassosieer word met die oomblik van konsepsie? Die Bybel gee ‘n duidelike antwoord:

1 Petrus 1:23-25

“Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad: die

lewende en ewige woord van God… en hierdie woord is die evangelie wat aan julle verkondig is.” (NAB 1983)

Saad kan ook gesien word as DNA. (DNA het ‘n kodetaal wat sekere gebeure vaslê. Dit is dus ‘n wetmatigheid wat nie kan verander nie.) In Romeine 8:2 staan geskryf: “…because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death”. Die ou mens (aard / DNA / Wet van sonde) word tydens weergeboorte vervang met die nuwe mens (nuwe aard / DNA / wet van die Gees) sodat ons kan word wat God bedoel het, en volwassenheid kan bereik in die roeping wat die vader op elkeen se lewe geplaas het.

Kom ons kyk daarna stap vir stap:

Konsepsie vind dus plaas wanneer die evangelieboodskap aan die mense verkondig word. Die “saad” is die Woorde wat Geloof bring in die harte van mense. Jesus self het ook Woorde gehad wat Hy aan sy dissipels moes gee, sodat daar geloof in hulle harte sou kom om te glo dat Hy die verwagte Messias van die Jode is.

John 17: 8 “For the words that You gave Me I have given them…” (AMP)

Romeine 10:17 “ …die geloof kom dus deur die prediking wat ‘n mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus…” (NAB 1983)

Omdat die wedergeboorte ook ‘n proses is, sal dit uit meer as een moment bestaan. Die eerste moment is die moment van konsepsie, of dan, anders gestel, die oomblik waar die mens die woorde van die evangelie hoor en tot geloof kom.

Die volgende twee momente in die wedergeboorte word self deur Jesus genoem tydens Sy gesprek met Nikodemus:

John 3:5 “Jesus answered, I assure you most solemnly I tell you, unless a man is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God.” (AMP)

Born of water = Baptism (die doop)

Born of the Spirit = Baptism of the Spirit (doop met die Heilige Gees)

Na konsepsie vorm daar om die gees en siel ‘n liggaam, of, anders gestel, ‘n

verskyningsvorm (die Hindoes noem dit ‘n “avatar”) wat die gees en siel in staat stel om te kan beweeg en leef in die wêreld waarin dit gebore sal word.

Wat gebeur geestelik tydens die doop?

Colossians 2:12 “…you were buried with Him in [your] baptism, in which you were also raised with Him [to a new life] through [your] faith in the working of God.” (AMP)

Kolossense 2:12 “Dit het by die doop gebeur deurdat julle toe saam met Hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook saam met Hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat Hom uit die dood uit opgewek het.” (NAB 1983)

Colossians 3: 3-4 “For you have died, and your new life is hidden with Christ in God. When Christ, Who is our life, appears, then you also will appear with Him in [the splendour of His] glory.” (AMP)

Die Gees van die mens wat tot geloof gekom het, word tydens die doop uit die plek van dood of duisternis geneem na die koninkryk van die Lig, en word daar verenig met die Lewe van Christus. “Om die lewe te skenk aan ‘n kindjie” word in ons kultuur geassosieer met die

oomblik van geboorte. Soortgelyk word die nuwe lewe aan die gelowige geskenk wanneer hy of sy gedoop word. Dit is dus ‘n natuurlike handeling wat ‘n geestelike gebeurtenis voorstel.

Daar word in die boek van Johannes in hoofstukke 14-17 gepraat van die begrip om “In Christus” te wees. Daar is nie ‘n behoefte vir die mens om in die natuurlike wêreld IN CHRISTUS te wees nie aangesien ons as mens ons eie verskyningsvorm (liggaam) het om in te beweeg. Daar is egter wel ‘n behoefte vir die mens om ‘n verskyningsvorm (die liggaam

van Christus) te hê, sou die mens in die geestelike wêreld wil beweeg. Dit word vir die mens moontlik om IN CHRISTUS te verskyn omdat die persoon as gelowige gedoop is. Tydens die doop sterf die mens en staan hy op na ‘n nuwe lewe IN CHRISTUS. Die verskyningsvorm van die opgestane Here Jesus Christus in die geestelike wêreld is die Leeu van Juda (Openbaring 5). Ons verteenwoordig egter Christus in hierdie wêreld en is Hy in ons terwyl ons in die natuurlike wêereld beweeg. Die gelowige wat hierdie waarheid verstaan beweeg en leef

met ‘n besondere maat van autoritiet.

Act 17:28 “In Him we move and live and have our being…” (AMP)

Die mens is dus weergebore die oomblik wanneer die proses van wedergeboorte voltooi word. Die persoon het die Woorde van die evangelie gehoor (die saad is geplant) en tot geloof gekom en is bekeer (konsepsie het plaasgevind), hy is daarna gedoop en is ook met die Heilige Gees vervul (die geboorteproses is voltooi).

Wat beteken die doophandeling, aangesien dit ‘n handeling is wat ook in ander godsdienste en ook okkultiese groepe gebruik word?

Die doop is in kort ‘n handeling wat identiteit aankondig. Wanneer jy met iets gedoop word soos water, of hoenderbloed en kruie, of om in ‘n doodskis te lê met ‘n toe deksel net om dan weer daaruit opgetel word, is telkens profetiese handelinge. Met profetiese handelinge word bedoel dat dit ‘n natuurlike handeling is wat ‘n geestelike gebeurtenis uitbeeld. In die geval van die doop beeld dit identiteit en eienaarskap uit. Indien jy in die naam van ‘n godheid gedoop word word jy na jou doop deur daardie godheid geken en jou identiteit word deur daardie godheid bepaal. Deur die doop kom daar dus eienaarskap. Sou ‘n

persoon deur ‘n doop ritueel gaan waar hy in ‘n kis moet gaan lê, kan daar aanvaar word dat die persoon in die dood gedoop word. Die persoon word dan besit deur die gees van dood en sal doodsheid as identiteit aanneem. So ‘n persoon sal selfs die donker skaduwee van doodsheid beleef wat hom omring in sy geesmens.

‘n Ander term wat in die Ou Testament gebruik is om ‘n soorgelyke gebeurtenis uit te beeld, is die term mantel. Die mantel sou ook identiteit en eienaarskap uitbeeld. Die mantel is geassosieer met ‘n salwing en die teenwoordigheid van die Heilige Gees op ‘n persoon se lewe. Vandag dra Christene nie meer fisies mantels nie, maar in die geestelike dimensie is daar steeds ‘n mantel wat dui op ‘n salwing wat geassosieer word met ‘n uitvoerende

gesagsposisie. Jy kan nie kies om self ‘n mantel aan te trek nie. Dit word aan jou gegee deur die Here.

Die Here Jesus Christus word gedoop, nie omdat hy weer gebore geword het nie, maar wel om ‘n aankondiging te maak dat Hy Sy identiteit gaan manifesteer – dit is sy identiteit as SEUN VAN GOD, en deur die doping met die Heilige Gees ontvang hy die Gees. Hy ontvang die salwing van vreugde sodat Hy sou kon doen dit waarvoor die Vader Hom gestuur het. Hy begin dan ook sy bediening nadat hy vir veertig dae in die woestyn getoets is of Hy weet Wie Hy is.

Matthew 3:16 “And when Jesus was baptized, He went up at once out of the water; and behold, the heavens were opened, and he [John] saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on Him.” (AMP)

Matthew 3:11 “…He will baptize you with the Holy Spirit and with fire.” (AMP)

1 Corinthians 12:13“… For we were all baptized by one Spirit so as to form one body… and we were all given the one Spirit to drink” (AMP)

Act 17:28 “In Him we move and live and have our being…” (AMP) John 3:6” …what is born of the Spirit is spirit” (AMP)

Col 3:9”…for you have stripped off the old self with its evil practices, and have clothed yourselves with the new [spiritual-self], which is [ever in the process of being] renewed and remoulded into [fuller and more perfect knowledge upon] knowledge after the image (the likeness) of Him Who created it. “ (AMP)

Na die mens se wedergeboorte beweeg hy geestelik na ‘n plek waar hy IN Christus as verskyningsvorm (geestelike liggaam) kan kommunikeer met God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en met groot duidelikheid en effektiwiteit die stem van God kan hoor.

John 10:4 “…he walks on before them, and the sheep follow him because they know his voice” (AMP)

John 10:14”…I am the Good Shepherd; and I know and recognise My own, and My own know and recognize Me” (AMP)

Jy ontvang nou ook gawes wat vanuit jou geesmens funksioneer, en jy word geposisioneer in die liggaam van Christus om op te tree as Apostel, Profeet, Evangelis, Herder of Leraar (Ef. 4:11). Na die doping met die Heilige Gees word dit vir jou moontlik om in die geestelike wêreld te leef (sien en beleef); jy is deel van die liggaam van Christus in die geestelike wêreld. Jy funksioneer nie onafhanklik nie. Dit is nà jou wedergeboorte dat jy geestelik moet groei om volwassenheid te bereik (Ef 4: 11 – 16).

1 Corinthians 6:17, 19-20 “But the person who is united to the Lord becomes one spirit with Him. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit Who lives within you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought with a price. So then, honour God and bring glory to Him in your body” (AMP)

 • Wie is die bron van die Ewige Lewe?

John 6:53-56 “…you cannot have any life in you unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood. He who feeds on My flesh and drinks My blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. For My flesh is true and genuine food, and My blood is true and genuine drink. He who feeds on My flesh and drinks My blood dwells continually in Me, and I in him.” (AMP)

Matt 4:4 “Man shall not live from bread alone but from every word that comes from the mouth of God” (AMP)

John 17:3 “And this is eternal life: to know (to perceive, recognise, become acquainted with, and understand) You, the only true and real God, and to know Him, Jesus Christ, whom You have sent” (AMP)

Op ‘n soortgelyke wyse is Satan en al die bose entiteite desperaat op soek na alternatiewe bronne van lewe, aangesien hulle uit die teenwoordigheid van God verban is (Openb 12:7- 12). Die bose maak dus planne om enige vorm van lewe en energie van altenatiewe bronne te verkry.

Satan sal deur onder andere die volgende praktyke die lewe en energie wat in die aarde en in die lewende wesens wat op die aarde is, energie en lewe probeer tap:

 • By die mens self tap satan energie deur praktyke soos: meditasie, joga, die aktivering van die kundalini en oopmaak van chakras;
 • Satan sal ook deur rituele waar diere en/of mense geoffer word, die lewe van die bloed van die diere en mense gebruik om lewe te tap vir die bose geeste in die donker wêreld.

 3. Die doel van die nagmaal in die lewe van ‘n gelowige

Die Brood

Net soos wat brood gesien word as kos wat die liggaam voed, versterk en in stand hou, sal die Woorde uit God se mond (openbaringskennis) die innerlike mens voed en in stand hou (Matt 4:4). Die teken van die Brood soos gebruik word tydens die nagmaal, is ‘n teken van die wedergebore kind van God se posisie In die liggaam van Christus. Juis as gevolg van die gelowige se posisie In Christus kan hy/sy onder andere daarop aanspraak maak dat:

 1. “…deur sy wonde het daar vir my genesing gekom” – Jes 53:5
 • Is daar ‘n herstel van die verhouding tussen God en die mens sodat hy/sy nie meer sal sterwe nie, maar wel vir ewig sal lewe – Joh 6:53
 • As gelowige ek nou die vrymoedigheid het om na die Vader toe te gaan, Hom te ken en in ‘n verhouding met Hom te staan – Joh 6:54
 • Ek is tot alles in staat DEUR CHRISTUS wat my die krag gee – Fil 3:14
 • As ek IN Christus is, is ek geliefd en sy beminde – Christus het Homself lief en juis daarom sal Hy jou ook liefhê as jy IN HOM is;
 • In Christus staan ons in outoriteit oor ons vyande, aangesien ons saam met Christus heers vanuit hemelse plekke – Ef. 2
 • Christus is die WEG, WAARHEID en die LEWE; in Hom ken ek dus die Weg, die Waarheid en die Lewe, en word dit (die geestelike betekenis daarvan) myne en leef my geesmens met ‘n inspraak vanuit God se koninkryk.

DIE BROOD is simbolies van die Liggaam van Christus en dus posisioneer dit jou in die geestelike wêreld. Om deel te wees van die liggaam van Christus is ‘n baie diep waarheid wat al hoe meer betekenis kry vir die gelowige in die geestelike pad wat hy/sy stap.

Die Bloed

John 15: 4-6 “Dwell in Me and I will dwell in you. Just as no branch can bear fruit of itself without abiding in the vine, neither can you bear fruit unless you abide in Me. I am the Vine; you are the branches. Whoever lives in Me and I in him bears much fruit. However, apart

from Me you can do nothing.” (AMP)

Die bloed voorsien lewensnoodsaaklike stowwe soos suurstof, hormone, voedingstowwe, witbloedselle en die regte bloedddruk aan die liggaam. Geestelik is dit ook waar. Jou geesmens word voorsien van alles wat dit nodig het om te groei. Die sterk toestand van jou innerlike mens manifesteer in jou fisiese liggaam as gesondheid, lewenslus, jy kan vas, jy kan minder slaap, helderheid van verstand, sensitiwiteit in die geestelike wêreld, toewyding en aanbidding.

Die bloed is die geldeenheid van die geestelike dimensie. Ons sondes is betaal deur die bloed van die Lam (Gal 3:14-15/Rom 6:23)

1 Peter 1: 18-19 “You must know that you were redeemed from the useless (fruitless) way of living inherited by tradition from your forefathers, not with corruptible things such as silver and gold, but [you were purchased] with the precious blood of Christ…” (AMP)

Die bloed reinig ons gewete.

Heb.9:14” How much more surely shall the blood of Christ… purify our conscience from dead works… to serve the living God?” (AMP)

Die bloed van die Lam open die poort om vanuit die natuurlike dimensie te beweeg na die geestelike dimensie. Die ontwerp van die tabernakel en tempel het in beide gevalle begin met die altaar waar daar bloed gevloei het. Daarna staan daar voorwerpe in die tempel wat elkeen ‘n diep Waarheid verteenwoordig, tot op die punt waar die hoëpriester in die

allerheiligste deel sou ingaan… daarbinne is dan die bonatuurlike manifestasie van die heerlikheid (glorie) van God bokant die ark van die verbond. Die Bloed van die Lam verteenwoordig in die nagmaal die WEG na die bonatuurlike ontmoeting met God.

Heb. 10:19- 22 “Therefore brethren, since we have full freedom and confidence to enter into the [Holy of] Holies [by the power and virtue] in the blood of Jesus.” (AMP)

Telkens wanneer die nagmaal geneem word, staan jy spreekwoordelik by ‘n deur tussen die natuurlike dimensie en die geestelike dimensie. Die deur lei na die teenwoordigheid van die Vader, Seun en Heilige Gees. Dit bring die mens in kontak met die heerlikheid (glorie) van God. Dit moet egter jou Waarheid word dat dit moontlik is om só in God se teenwoordigheid te mag wees, en dit gebeur deur geloof (Joh 17:11, Joh 14:21).

Hoe gereeld gebruik jy nagmaal?

Jou geesmens het, net soos jou liggaam, op ‘n gereelde basis kos nodig. Die tydsberekening vir nagmaal word bepaal deur jou eie honger vir meer van God. Die hartseer werklikheid is dat soveel mense geestelik kwyn en nie besef dat hulle innerlike mens versterking nodig het nie.

Uit my eie ervaring kan ek getuig dat om bykans daagliks nagmaal te gebruik, my lewe onherroeplik verander het. Daar is dae wanneer ek nie die nagmaal gebruik nie, en dan is daar dae wanneer ek vinnig nagmaal gebruik. Daar is egter ook geleenthede waar ‘n rustige, maar diep, tyd van aanbidding vir my moontlik is wanneer ek die nagmaal gebruik. Daar is nie ‘n skrifgedeelte wat sê hoe gereeld jy nagmaal moet gebruik nie. Dit word wel met ‘n maaltyd vergelyk, en dan kan jy maar net vir jouself vra: “Hoe gereeld wil jy eet?”

Die nagmaal kan ook tuis saam met jou gesin gebruik word, of alleen tydens jou stiltetyd. Dit is jou geloof wat jou kwalifiseer om nagmaal te gebruik of ander daarmee te bedien. Mag jou honger na meer van God jou dring om meer tyd saam met Hom te spandeer.

Jakobus 4:7: “ Nader tot God en Hy sal tot jou nader” (NAB 1983)

4. Doping met die Heilige Gees

1 Corinthians 6:17, 19-20 “But the person who is united to the Lord becomes one spirit with Him. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit Who lives within you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought with a price. So then, honour God and bring glory to Him in your body” (AMP)

Johannes die Doper kondig ook aan in Matteus 3:11 dat Jesus Christus sal kom om ons te doop met die Heilige Gees en met Vuur.

Die gelowige ontvang die doping met die Heilige Gees nadat hy /sy gedoop is met water. Die waterdoop bring identiteit en eienaarskap. Dus kan die Heilige Gees weet aan wie behoort die “tempel” of liggaam, siel en gees, en dus saamstem met die mens se siel-gees dat hy ‘n kind van God is (Rom 8:16). Die doping met die Heilige Gees bring vir die gelowige ‘n mate

van innerlike krag en gesag sowel as ‘n vrymoedigheid wat hy/sy nie voorheen geken het nie. Die vrug van die Gees funksioneer dan vanuit die geesmens en nie die sielsdimensie van die mens nie. Namate die persoon sy geesmens laat heers in sy liggaam (tempel) sal die gawes van die Gees met min tot geen moeite kom. Insig en wysheid en verstaan van die woorde van Christus breek oop om die gelowige se pad gelyk te maak. ‘n Maat van vreugde vul die gelowige se lewe wat nie voorheen die geval was nie. Dit word in meeste gevalle vir die gelowige moontlik om in tale te bid. Om in Tale te bid is nie vir almal dadelik moontlik nie. Dit bly egter elkeen se porsie.

Ephesians 4:18 “ Be filled with the Spirit”

Om te bid in tale, vind vir verskillende redes plaas:

 1. Om in tale te bid wanneer die een wat in tale praat, nie weet wat hyself sê nie…. Die uitleg van tale is om te verstaan wat gesê is en dit dan hardop vir die aanhoorders aan te kondig.

1 Corinthians 12:10

“…to another various kinds of [unknown] tongues, to another the ability to interpret

[such]

tongues…”

 • Om in ‘n taal te bid wat vir die bidder onbekend is, maar vir die aanhoorder wat wel die taal verstaan, sal dit dan sin maak. Bv. om te bid in Frans sal deur ‘n Franssprekende man verstaan word.

Acts 2: 4

“ And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other (different, foreign) languages (tongues) as the spirit kept giving them clear and loud

expression…”

 • Om te bid in ‘n hemelse taal wat nie deur die bidder verstaan word nie en ook nie deur iemand vertaal word nie. Hierdie bid in tale is ‘n aanbiddingstaal en word gedoen soos wat die Heilige Gees woorde in jou mond plaas. Dit is baie spontaan en die bidder het volkome beheer daaroor om te begin of om te stop.

1 Corinthians 14: 2 and 4

“For one who speaks in an [unknown] tongue speaks not to men but to God, for no one understands or catches his meaning, because in the [Holy] Spirit he utters secret truths and hidden things [not obvious to the understanding].

He who speaks in a [strange] tongue edifies and improves himself…”

Om in die gees te bid, bly ‘n waardevolle gawe wat die Here aan sy kinders gegee het. Om Hom in gees en in waarheid te aanbid, is moontlik omdat Hy ons doop met die Heilige Gees en met vuur. In Johannes 4:24 stel dit duidelik dat “ God is gees” en die wat Hom aanbid doen so in die gees en in waarheid. Beteken dit dat ons nie ook aanbid met ons verstand nie? Nee… ons bid met ons verstand en in die gees net soos wat Paulus dit beskryf:

1 Corinthians 14:14

“For as I pray in an unknown tongue, my spirit [by the Holy Spirit within me] prays, but my mind is unproductive… then what do I do? I will pray with my spirit [by the Holy Spirit within me] but I will also pray [intelligently] with my mind and

understanding…. I will sing with my spirit…. But I will sing with my mind also.”

Vir verdere studie rondom die doping met vuur, kyk gerus vir die studienotas met dieselfde opskrif.

*******************

Daar is geen kopiereg op hierdie studiestuk nie. Maak dus gerus ‘n afskrif en deel dit met die liggaam van Christus. U mag dit egter nie gebruik vir u eie finansiële voordeel nie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.